Гласувайте за нас!
Вход
x
#

#

Правилата на сайта и Общи Условия

Правилата на сайта които трябва да се спазват и Общи Условия:

1.Не се допуска незензорно и порнографско съдържание на нашият сайт.

1.2.Не се допуска обиждане на потребители включително и към екипа на сайта.

1.3.Забранява се публикуването в други сайтове и форуми,ние ще следим за това,който го направи следва БАН.

2. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
2.1. Mp3-Share.Net гарантира конфиденциалност на личните данни на своите потрбители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с потребителя при забравена парола, както и за статистически цели ( промоции и новини свързани с сайта ).

2.2. Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“) като се свържете с нас от формата за контакти.

2.3. Ако срещате затруднения или имате нужда от допълнителна информация може да се свържете с нас на контакти.

3. СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
3.1. Потребителите трябва да се уважават взаимно, не се допускат нападки, обиди или расова дискриминация.

3.3. Забранява се добавянето на материали, които са свързани с някои от тези теми:
порнографски клипове или клипове свързани със сексуален или какъвто и да било тормоз;
данни, защитени със закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) без изричното позволение на носителя им;
файлове, защитени с авторско право без изричното позволение за публикацията им;
вируси и технологии, повреждащи софтуера;
дискриминация, била тя расова или от какъвто и да е характер;

3.4. Вашите данни при регистрация се съхраняват в сайта и се предоставят единствено на вас. Екипът на сайта не носи отговорност за злоупотреба с личните данни, поради предоставяне на вашата парола на трето лице.

3.5. Екипът на сайта запазва правото си да променя, премахва и допълва правилата и изискванията към потребителите.

US

Site rules that must be followed:

1. Do not allow nezenzorno and pornographic content on our site.

1.2. Do not allow insulting consumers, including the team of the site.

1.3.Zabranyava be published on other sites and forums, we will make sure that you do it follows BAS.

2. CONFIDENTIALITY AND USE OF PERSONAL DATA
2.1. Mp3-Share.Net guarantees the confidentiality of the personal data of its users, declaring that they will not be used for purposes other than their purpose, namely: establishing contact with the user for a forgotten password, as well as for statistical purposes (promotions and news related to site).

2.2. You can check the accuracy, completeness, and timeliness of your personal information as well as correct them, object to their processing, or ask for your data to be deleted (the "right to be forgotten") by contacting us from the contact form.

2.3. If you have difficulty or need additional information, please contact us.

3. CONSENT TO USE
3.1. Consumers have to respect each other, no offense, insults or racial discrimination.

3.3. It is forbidden to add materials that relate to any of these topics:
pornographic videos or videos related to sexual or any harassment;
data protected by the Personal Data Protection Act (LPPD) without the express permission of the media;
copyrighted files without the explicit permission for their publication;
viruses and technologies that damage the software;
discrimination, be it racial or of any kind;

3.4. Your registration data is stored on the site and is only available to you. The site team is not responsible for the misuse of personal data due to your password being given to a third party.

3.5. The site team reserves the right to change, remove, and supplement the rules and requirements for users.

Тагове: правила, на сайта, потребители, rules

Nirvana